سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
[ و به مردى که از او خواست تا پندش دهد فرمود : ] از آنان مباش که به آخرت امیدوار است بى آنکه کارى سازد ، و به آرزوى دراز توبه را واپس اندازد . در باره دنیا چون زاهدان سخن گوید ، و در کار دنیا راه جویندگان دنیا را پوید . اگر از دنیا بدو دهند سیر نشود ، و اگر از آن بازش دارند خرسند نگردد . در سپاس آنچه بدان داده‏اند ناتوان است ، و از آنچه مانده فزونى را خواهان . از کار بد باز مى‏دارد ، و خود باز نمى‏ایستد ، و بدانچه خود نمى‏کند فرمان مى‏دهد . نیکوان را دوست مى‏دارد ، و کار او کار آنان نیست و گناهکاران را دشمن مى‏دارد ، و خود از آنان یکى است . مرگ را خوش نمى‏دارد ، چون گناهانش بسیار است و بدانچه به خاطر آن از مردن مى‏ترسد در کارست . اگر بیمار شود پیوسته در پشیمانى است ، و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانى . چون عافیت یابد به خود بالان است ، و چون گرفتار بلا شود نومید و نالان . اگر بلایى بدو رسد ، به زارى خدا را خواند ، و اگر امیدى یابد مغرور روى برگرداند . در آنچه در باره آن به گمان است ، هواى نفس خویش را به فرمان است ، و در باره آنچه یقین دارد در چیرگى بر نفس ناتوان . از کمتر گناه خود بر دیگرى ترسان است ، و بیشتر از پاداش کرده او را براى خود بیوسان . اگر بى نیاز شود سرمست گردد و مغرور ، و اگر مستمند شود مأیوس و سست و رنجور ، چون کار کند در کار کوتاه است و چون بخواهد بسیار خواه است . چون شهوت بر او دست یابد گناه را مقدّم سازد ، و توبه را واپس اندازد و چون رنجى بدو رسد از راه شرع و ملّت برون تازد . آنچه را مایه عبرت است وصف کند و خود عبرت نگیرد ، و در اندرز دادن مبالغه کند و خود اندرز نپذیرد . در گفتن ، بسیار گفتار ، و در عمل اندک کردار در آنچه ناماندنى است خود را بر دیگرى پیش دارد ، و آنچه را ماندنى است آسان شمارد . غنیمت را غرامت پندارد و غرامت را غنیمت انگارد . از مرگ بیم دارد و فرصت را وامى‏گذارد . گناه جز خود را بزرگ مى‏انگارد و بیشتر از آن را که خود کرده ، خرد به حساب مى‏آرد ، و از طاعت خود آن را بسیار مى‏داند که مانندش را از جز خود ناچیز مى‏پندارد . پس او بر مردم طعنه زند و با خود کار به ریا و خیانت کند با توانگران به بازى نشستن را دوست‏تر دارد تا با مستمندان در یاد خدا پیوستن . به سود خود بر دیگرى حکم کند و براى دیگرى به زیان خود رأى ندهد ، و دیگران را راه نماید و خود را گمراه نماید . پس فرمان او را مى‏برند و او نافرمانى مى‏کند . و حق خود را به کمال مى‏ستاند و حق دیگرى را به کمال نمى‏دهد . از مردم مى‏ترسد ، نه در راه طاعت خدا و از خدا نمى‏ترسد در راه طاعت بنده‏ها . [ و اگر در این کتاب جز این گفتار نبود ، براى اندرز بجا و حکمت رسا ، و بینایى بیننده و پند دادن نگرنده اندیشنده بس مى‏نمود . ] [نهج البلاغه]
حسابداران جنوب
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» سوالات نوبت اول سازمان

  

 

نام :

 

نام خانوادگی:

 

شماره کلاس:

بسمه تعالی

 

 

تاریخ امتحان : پنجشنبه 29/9/86

 

وقت پیشنهادی : 80 دقیقه

 

                درس سازمان و مدیریت

پایه: سوم                         رشته: حسابداری

          هنرستان دکتر حسابی ماهشهر

 

سوالات چهارگزینه ای و تکمیلی :

 

1- کدام یک از افراد زیر به نام پدر مدیریت پرسنلی (مدیریت نیروی انسانی) شناخته شده است ؟

الف – آدام اسمیت                           ب-  رابرت اون                      ج- وینسلو تیلور                       د- هانری فایول

2- کدام یک از افراد زیر به پدر مدیریت علمی معروف است ؟

الف- ماکس وبر                       ب- چارلز بابیج                              ج- هانری فایول                  د- وینسلو تیلور

3- به کدام یک از مکتبهای زیر مکتب روابط انسانی گفته می شود؟

الف – مکتب علوم رفتاری        ب- مکتب کلاسیک مدیریت              ج- مکتب مدیریت نظام گرا         د- مدیریت اقتضایی

4- به این نظریه « تئوری بستگی دارد » نیز گفته می شود ؟

الف- نظریه نقش مدیری            ب- نظریه سیستم ها           ج- نظریه بوروکراسی            د- مدیریت اقتضایی

5-  اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چه سالی به تصویب رسید؟

الف- 1368                               ب- 1358                         ج-  1373                     د- 1377

6- داده های سیستم پس از تغییراتی که در آنها داده شد از سیستم خارج می شود که به آنها  ................ گفته می شود .

7- سازماندهی اکثر ادارات دولتی براساس کدام مبنا انجام می گیرد ؟

الف- وظیفه                     ب-  تعداد                          ج- نوع محصول                   د- منطقه عملیات

 

8- ......................... شامل متخصصانی است که روی برنامه ریزی کلی سازمان کار می کنند و نتیجه کار را به مقامات

بالای سازمان تحویل می دهند .

الف-  ستاد کمکی                      ب- ستاد  فنی                       ج- ستاد عمومی                      د- ب و ج

 

9- به کارگماردن مستخدم در شغل مورد نیاز سازمان را  .......................گویند که به صورت آزمایشی یا قطعی

صورت می گیرد .

10- کدام یک از مهارتهای مدیران برای مدیران رده بالای سازمان مهم است ؟

الف – مهارتهای ادراکی               ب-  مهارتهای فنی                  ج- مهارتهای انسانی                     د- همه موارد

سؤالات تشریحی :  

11- سه مورد از شرایط احراز شغل را بنویسید . 75/0 نمره                 

12- مراحل تصمیم گیری در قرآن را نام ببرید .  1 نمره

13- یک مزیت و یک عیب سازمان افقی را بنویسید . 1 نمره

14- الگوی ساده فرایند ارتباط را رسم کنید . 1 نمره

15- مراحل برنامه ریزی را به ترتیب اهمیت نام ببرید . 25/1

16- وظایف اصلی مدیر را از دیدگاه هانری فایول بنویسید .       25/1 نمره

17- مبانی طبقه بندی وظایف در سازماندهی را نام برده ،  یکی را به دلخواه توضیح دهید . 5/1 نمره

18- برنامه ریزی را تعریف و دو مورد از محاسن آن را بنویسید . 5/1 نمره

19- تفویض اختیار را تعریف نموده و یکی از اصول تفویض اختیار را بنویسید . 5/1 نمره

20- انواع عدم تمرکز اداری را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید . 5/1

21- ویژگیهای سازمانهای بوروکراتیک را از نظر ماکس وبر بنویسید . ( سه مورد ) 5/1 نمره

22- سیستم را تعریف و اجزای اصلی آن را فقط نام ببرید .  75/1 نمره

23- هماهنگی را تعریف و دو مورد از راههای ایجاد آن را بنویسید .  2 نمره

 

                            « همیشه در گورستان دلت قبری برای دفن کردن اشتباهات دوستانت بساز »

                                                                                                            

                        سربلند و پیروزباشید                                                 بیدخت         

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » گروه استان خوزستان ( جمعه 86/11/5 :: ساعت 8:6 عصر )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

پیام کارشناس مسئول تکنولوژی استان
پیام سرگروه حسابداری استان خوزستان
[عناوین آرشیوشده]